این قطعه (درجه باک ) از یک شناور و یک بازویی فلزی که به یک درجه مقاومتی متصل میشود تشکیل شده و در داخل باک خودرو قرار میگیرد این قطعه با بالا و پایین رفتن سطح بنزین داخل باک مقدار بنزین موجود در باک را به ECU منتقل میکند که بر روی نمایشگر داخل داشبرد خوردو نمایش داده میشود

در بععضی از خودروها مخصوصا خودرو پراید یورو 4 بعد از تعویض این قطعه باید ECU را از طریق دیاگ ریست کرد تا درجه و کامپیوتر خودرو به طور کامل هماهنگ شوند

خرابی این قطعه باعت میشود تا میزان بنزین موجود در بام به درستی اعلام نشود